بانک سوالات ایران تیزهوش

مجموعه سوالات و جواب‌های مورد نیاز دانش آموزان

/

آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم سال 95-94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون تیزهوشان پایه ششم به هفتم سال 94-93

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 95
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 94
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 93
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 93

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 95
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 94
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!