سوالات و پاسخ‌های آزمون‌های کانگورو

پایه اول و دوم

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 95
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 94
/

آزمون کانگورو پایه اول و دوم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایه سوم و چهارم

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آزمون کانگورو پایه سوم و چهارم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

پایه پنجم و ششم

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 96
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 96

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 95
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 95

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 94
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 94

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 93
/

آزمون کانگورو پایه پنجم و ششم سال 93

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!