بانک ویدئوهای آموزشی ششم

مجموعه ویدئوهای آموزشی برای آمادگی برای آزمون‌های تیزهوشان و مدارس نمونه مردمی

ریاضی ششم

تفاوت وزن و جرم
/

آموزش اندازه گیری - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تبدیل واحدها ریاضی ششم
/

آموزش اندازه گیری - جلسه اول

7900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تعریف اعداد صحیح
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه پنجم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بخش پذیری
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه چهارم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش عدد نویسی
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

ترکیب مبحث کسر و الگوهای اعداد
/

حل تمرین کسر - سوال 3

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین کسر
/

حل تمرین کسر - سوال 2

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

سوالات نمونه مردمی و تیزهوشان
/

حل تمرین کسر - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کشیدن شکل برای تقسیم کسرها
/

آموزش کسر - جلسه سوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کوچکترین مخرج مشترک
/

آموزش کسر - جلسه دوم

5900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

مباحث درسی برای آزمون تیزهوشان
/

آموزش کسر - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین تقارن و مختصات
/

حل تمرین تقارن - سوال 1

900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل مسائل ریاضی تیزهوشان ششم
/

حل تمرین اندازه‌گیری - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش الگوهای اعداد
/

آموزش الگوهای اعداد - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین الگوهای اعداد
/

حل تمرین الگوهای اعداد - سوال 1

دانلود رایگان

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

علوم ششم

/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه چهارم

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

علوم ششم
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه سوم

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

مراحل تولید کاغذ
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

تغییرات فیزیکی
/

آموزش سرگذشت دفتر من - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

بازیافت کاغذ
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه سوم

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

کاغذ پی اچ
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه دوم

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

انواع مواد خالص و ناخالص
/

آموزش کارخانه کاغذسازی - جلسه اول

6900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

حل تمرین علوم و آزمایشگاه
/

حل تمرین علوم و آزمایشگاه - سوال 1

1900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش سفر انرژی
/

آموزش سفر انرژی - جلسه اول

3900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش سالم بمانیم
/

آموزش سالم بمانیم - جلسه اول

2900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!

آموزش ورزش و نیرو
/

آموزش ورزش و نیرو - جلسه اول

4900 تومان – خرید

به سبد خرید شما اضافه شد!

به سبد خرید شما اضافه شد!